44°c...

tem_hi_c_sa______fr_20080515090000_840584